Rembrandt’s parents and their generation documents

The marriage of Rembrandt’s aunt Marytgen Gerytsdr. (19 March 1584)

Text

Den 29en Martij 1584
Pieter Claesz van Medemblik, vergeselschapt met zijn vader Claes Pietersz.,.
met
Marytgen Gerytsdr. van Leyden, vergeselschapt met Lysbeth Roelendr haer moeder.
Actum den 13 Aprilis 1584.
Jacob Willemsz van der Burch ende Willem van Loo, schepenen.

Translation

29th March 1584
Pieter Claes of Medemblik, accompanied by his father, Claes Pietersz.,
and
Marytgen Gerytsdr of Leyden, accompanied by Lysbeth Roelendr, her mother.
Eneacted, 13 April 1584
before Jacob Willemsz van der Burcht and Willem van Loo, magistrated.

Comments

Strauss & Van der Meulen 1979, p. 33, RD 1584/1: ‘The forthcoming marriage of Rembrandt’s aunt Maretgen (cf. 1581/2) to Pieter Claesz van Medemblick was recorded in Leiden’s City Hall 29 March 1584. It was solemnized on 14 April 1584. The couple died in 1600 (cf. 1602/3 and 4).
Eighty years later, Rembrandt’s son Titus laid claim to the property Gerrit Pietersz, the deceased son of this union.’

 

Rembrandt’s mother Cornelia/Neeltgen Willemsdr. van Zuytbrouck recorded in Leiden (24 April 1587)

Text

Noch ontfangen ter ordonnantie van Burgemeesteren in daete voorsz. uyt handen van Willem Adriaensz. Zuytbrouc een somme van vierentwintich guldens over ‘t hooftstel van een partye lijfrenten van [sic] drie guldens jaerl(ycx) tot twee lijven, te weeten ten lijve van Cornelis Willemszoon Zuytbrouck, oudt omtrent 21 Jaeren, ende Cornelia Willemsdochter, oudt ontrent negentien, Jaeren, beyde stede vercocht naer beloop van den penninc acht, innegegaen opten voorscreven 24en aprilis, ende zulcx voor d’ 1e reyze tot laste dezer stede te verschijnen in den toecomenden jaere 88 hier de voorsz. … … 24 gulden.

Translation

Receipt is also acknowledged, per order of the burgomasters, on said date from Willem Adriaensz. Suytbrouc, of the sum of 24 guilders in payment of annuity of 3 guilders per annum, for two persons: Cornelis, his son, about 21 years of age, and Cornelia, his daughter, about 19 years of age, both conceived by his wife, Lysbeth Cornelisdr. at 12½% beginning on the aforementioned 24 April to the debit of the city and to be paid the first time this coming year 1588; as mentioned above 24 guilders.

Comments

Strauss & Van der Meulen 1979, p. 34, RD 1589/1: ‘Rembrandt’s mother, Neeltje van Suydbroeck is here recorded as being nineteen years old. Accordingly, she was born in 1568.’

 

Rembrandt’s father Harman Gerritsz. buys half of his stepfather’s mill (29 August 1589)

Text

Aan de Stadswallen:
Cornelis Claesz, van Berckels moelen, die hij gebruyckt, aen de Witte Poort, es getaxeert op 90 gulden.
De helfte van dese molen heeft Harman Gerritsz. zijn schoonzoon, mit de helft van de gereetschappe daertoe dienende; vercoopt hem vorder de zuytzijde van de molen-huys staende aen de Weddesteech, noch vercoopt hij hem een nieu huysken aen de oostzijde van ‘t gedeelte des molenhuys, om 1800 gld., 400 gereet ende 150 tsjaers, Alreheyligen ’90 ‘t ze
Actum 29-8-1589
De 1800 gl. hierboven geroert is gebleecken voldaen te wesen bij de gecasseerde brieff, hier vertoont den 8-12-1640.

Translation

On the city’s ramparts:
The mill of Cornelis Claesz., which he is using, located at the Witte Poort, is assessed 90 guilders. One half of this mill is the property of Harman Gerritsz., his stepson, as well as half of the equipment belonging to it; also sold to hem: the south side of the millhouse, situated on the Weddesteech, and furthermore a new small house on the easterly side of the millhouse [all] for 1800 guilders, 400 in cash money and 150 [guilders] annualy, to be paid for the first time on All Saints Day 1590.
Enacted 29 August 1589.
From the receipt the 1800 guilders mentioned above, appear to have been paid, as shown here on 8 December 1640.

 

The marriage annoucements of Rembrandt’s parents (22 September 1589)

Text

Den 22 Novembris 1589 van C.D.
Harman Gerytsz, molenaer, van Leyden, vergeselschapt Cornelis Claesz, mede molenaer, zijne schoonvader
mit
Neeltgen Willemsdr, mede van Leyden, vergeselschapt mit Willem Adriaensz Zuytbrouck, haer vader, ende Lysbeth Cornelisdr, haer moeder

Translation

On the 22nd of November 1509 in presence of the officer on duty Cornelis Dircxz.
Harman Gerytsz, miller of Leiden, accompanied [by] Cornelis Claesz, also fellow-miller, his stepfather
with
Neeltgen Willemsdr, also of Leyden, accompanied by Willem Adriaensz. Zuytbrouck, her father and Lysbeth Cornelisdr, her mother

Comments

Strauss & Van der Meulen 1979, p. 35, RD 1589/2: ‘The date November is a clerical error and should read September; the archaic connotation of the word schoonvader could be either “father-in-law” of “step-father.” C. O. are the initials of the officiating magistrates.’

The marriage banns of Rembrandt’s parents (23 September 1589)

 

Text

Harman Gerytsz, van Leyden, met Neeltgen Willemsdr, mede van Leyden

Translation

Harman Gerytsz, of Leiden, with Neeltgen Willemsdr, also of Leiden

 

The wedding of Rembrandt’s parents (8 October 1589)

Text

Dese personen zijn getrout opten 8 october 1589

Translation

these persons were married on 8 October 1589

 

Rembrandt’s father buys half of the mill from his stepfather together with the houses on Weddesteeg belonging to it (27 November 1589)

 

Text

Wij, Laurens van Zwaenswijck Andries zoen ende Philips Lantschott, schepen in Leyden, oorconden dat voor ons gecomen ende verscheenen es Cornelis Claeszoen, molenaer, ende bekende vercoft te hebben gelijck hij vercoopt mitsdesen Harmen Gerritsz, molenaer, zijn schoonsoon, de helft van zijne moutmolen, staende up deser stede walle bij de Wittepoorte, mit de helft van alle de gereetschappe – Vorder zoe vercoopt hij comparant bij desen de voors. Harmen Gerritsz. de zuytzijde van ‘t molenhuys tot de voors. molen behorende ende staende beneden de walle aen de Weddesteech, streckende tot aen de camer derzelver huysinge leggende aen de noortzijde, die de voorn. Cornelis Claesz. mede aen hem behout. Ende ten laetsten zoe vercoopt hij comparant mitsdesen noch de voorseyde Harmen Gerritsz. een nieut gemaeckt huysken, staende aen de oostzijde van het voorschreven gedeelte der molenhuyse, leggende aen de zuytzijde mit ‘t geheele erff van dien, belent en belegen hebbende deselve vercofte gedeelten der molenhuyse ende erve ten zuyden Aernt Jansz. Smit mit een ganghe deurgaende, leggende mede aen de zuytzijde van ‘t voorschreven molenhuyse, gelijck dat jegenwoordelicken affgeheynt ofte gemetselt es, streckende voor uuyt de voors. Weddesteech achter aen de thuyn van Mr. Jacob Cornelisz. chirurghijn. –
noch gestipuleert dat de voorn. Harmen Gerritsz. alle het vercofte voorseyt den eersten Septembris anno 1589 zal aenveerden, –
Voorts zoe bekende hij comparant hem ter zaecke van de geroerde vercopinge al, wel voldaen te zijn – mit een schultbrieff innehoudende een somme van 1800 gulden van 40 grooten ‘t stuck, te betalen staende upte terminen hiernaer volgende, etc.

Translation
Comments

Strauss & Van der Meulen 1979, p. 36, RD 1589/4: ‘The description of Cornelis Claesz’ property corresponds to the street plan of this section of Leiden (see the illustration opposite).’

 

Rembrandt’s father Harmen Gerritsz. and his sister Marytgen request the inheritance of their father Geryt Roelofsz. (23 December 1599)

 

Text

Compareerden voor schepenen der stadt Leyden hier ondergeteyckent Harman Gerytsz., molenaer, ende Marytgen Gerytsdr., geholpen bij den voorn. Harman, heuren broeder ende gecoren voocht in desen, beyde voljaerde kinderen (zoe sij verclaerden) van Geryt Roeloffsz., molenaer, ende Lijsbeth Harmansdr., beyde za[liger] ge[dachtenis] mitsdien d’andere twee kinderen overleden sijn, ende bekenden bij dese uyt handen van Weesm[eeste]r[e]n der stad Leyden voors. mit namen Jacob Thomasz. brouwer, Jan Geryts. Buytewech, Cornelis Claesz van Zwieten ende Laurens Andriesz. van Zwaenswijc als oppervoechden van de onmondigen ende anderen toesicht behouvende, gelicht ende ontfangen te hebben alle ende alsulcke goeden, geschriften, papieren ende munimenten als belangende de erffenisse van hun comparanten za[liger] vader voorn. tot desen dage toe ter Weescamer alhier gelegen ende berust mogen hebben; quyterende daervan volcomelicken bij desen alle dezelve mitsgaders hun comparanten voochen ende voorts allen anderen dien ‘t behoort van allen handelingen ende administratien van heurentwegen gehadt ende gedaen; belovende eenen yegelicken van hem ende dien ‘t behoort daervan jegen yderman te bevrijden, costeloos ende schaedeloos te houden onder ‘t verbant van heur comparanten personen ende voorst generalicken alle heurlieder goederen, roerende, onroerende, jegenwoordige ende toecomende, actien ende inneschulden, egeene vandien uytgesondert noch buytengehouden; stellende alle dezelve ende de vruchten vandien ten bedwange van allen ‘tsheeren rechten ende rechteren ten keure van den beschadichden. Des t’ eenen oorconde dese geteyckent bij ons opten 23en Decem[er] ao 1599.
Jasper van Banchem Claes Cornelisz.
van Noordt
1599

Translation

[Summary] Before the magistrates of the city of Leyden, whose signatures appear below, appeared Harman Gerytsz., miller, and Marytgen Gerytsdr., assisted by the aformentioned Harman, her brother and chose guardian in this matter, both children of age (so they declared) of Geryt Roeloffsz., miller, and Lijsbeth Harmandr., both deceased, just as their other two children, and declared herewith to have taken and received from the hands of the Commissioner of Orphans of the aformentioned city of Leyden, namely Jacob Thomasz., brewer, Jan Gerytsz. Buytewech, Cornelis Claesz. van Zwieten, and Lourens Andriesz. van Zwaenswijck, as chief guardians of minors and others requiring guardianship, all such goods, writings, papers, and documents pertaining to the inheritance of their, the depontents’, late fater, mentioned above, which until this day were stored and deposited in the Chamber of Orphans here; therewith they completely release all of them, as well as their, the deponents’, guardians, and furthermore all others concerned, of all actions and administration on their behalf … Accordingly, this document is signe by us on the 23rd of December, anno 1599.
Jasper van Banchem
Claes Cornelisz. van Noordt
1599

 

The last will of Rembrandt’s father Harmen Gerritsz. van Rijn (1 March 1600)

text
Translation

[Summary from: Strauss & Van der Meulen 1979, pp. 37-38, RD 1600/1] Harman Gerritsz appeared before the notary W.C. Oudenvliet on March 1, 1600. to make his will, by which he bequaethed the whole of his property to his wife, Neeltgen Willemsdr Zuytbrouc, without conditions of any sort. She was to dispose of it as she thought fit, and was not required to furnish any inventory of the same. But she was enjoined to bring up their five children, and any others that might be born to them, honorably and in the fear of God throughout their minority. At the age of twenty-five, or on their marrying with their mother’s consent, the children were each to receive from her 100 carolus guilders and a suitable outfit.
Further instructions follow, to take effect in the event of the children all dying without issue, which however, did not happen.
Finally, Harman Gerritsz made his wife the sole and only guardian of his children. But in the event of her marrying again, she was bound to give up half of the common property to them.
The will bears the following signature:
Harmen gerret molenaer

Comments

Strauss & Van der Meulen 1979, p. 38, RD 1600/1: ‘This will was superseded by later ones. It is therefore given in abstract only. See 1614/1 and 1621/1’

 

Receipt for the burial of Rembrandt’s aunt Marytgen Gerytsdr. (4-11 December 1600)

Text
Ont[fangen] van ‘t openen van ‘t graf van Maritgen Gerytsdr f 5.-.-
Translation

Received for opening the grave of Maritgen Gerytsdr 5.-

Comments

Strauss & Van der Meulen 1979, p. 39, RD 1600/4: ‘Maretgen, Rembrandt’s aunt of his father’s side, was the child by Lijsbeth Harmansdr, and her first husband, Gerrit Roelofsz. She had been married to Pieter Claesz. van Medemblick (see 1584/1). In 1601 a piece of land owne by her children was sold to Rembrandt’s father (see 1601/1).’

 

Record of the mill owned by Rembrandt’s father (16 July 1602)

Text

Harman Gerritsz. van Rijn comt vijff achtstepaerten aen dese molen ende Cornelis Claesz. comt drieachtstepaerten, daer onder t’eene achtstepaert begrepen is ‘t welck hij van weeskinderen van Marijtgen Gerritsdr. Heeft gecoft mit een huysken in de Weddesteegh ‘t’samen om 1500 gulden te betaalen mit 700 gulden gereet, vorder Meye 1603 ende 1604 telcken 350 gulden, Meye 1605 de resterende 100 gulden
16.7.1602

Translation

Harman Gerritsz. van Rijn own five eights of this mill and Cornelis Claessz. three eights, including one eight which he has purchased together with a small house on Weddesteech from the orphanes children of Marijtgen Gerritsdr. for a total of 1500 guilders, to be paid with 700 guilders cash, furthermore 350 guilders respectively on 1 May 1604 and 1604, the remaining 100 guilders on 1 Mat 1605.
16.7.1602

Comments

[Extract from Strauss & Van der Meulen 1979, p. 671, RD 1602/1 Add.] from the register of the mills situated on the ramparts of the city of Leiden (1575-1851), with reference tot the mill “De Rijn”, located at the Wittepoort, that had belonged to the stepfather of Rembrandt’s father Harman Gerritsz. van Rijn.

Strauss & Van der Meulen 1979, p. 671, RD 1602/1: ‘Harmans Gerritsz. van Rijn had purchased his share of the mill from his stepfather, Cornelis Claesz. van Berckel in 1589 (see 1589/4). On 7 June 1606 Cornelis Claesz. van Berckel and Harman Gerritsz. van Rhijn sold one fourth to Claes Cornelisz. The widow of Cornelis Claesz. sold his fourth to Claes Cornelisz. who as a result owned one half of the mill. In 1636 his widow sold this half to Clement Lenaertsz. Ruys. After the death of Rembrandt’s mother, Adriaen inherited the other half. See 1640/12, 13 and 14.’

 

Burial of child of Harman Gerritsz van Rijn (11-17 April 1604)

Text

April 1604
Een kint van Harmen Gerytsz molenaer bij de Wittepoort

Translation

A child of Harmen Gerytsz, miller, residing at Wittepoort

Comments

Hofstede de Groot 1906 [Suppl.], p. 1, Urk. 8a: ‘Nach dem Original in “Register vande Personen die binnen Leyden comen te overlyden begonst mitten 7 January 1601 en eynde den 18 September 1604” folio 1x recto, erste Spalte, und folio 1 x ij recto, erste Spalte, hier zum erste Mal veröffentlicht. Vergl. jedoch bereits Vosmaer, zweite Ausgabe S. 16 oben.
Hieraus geht hervor, dass Rembrandt nicht, wie nach Urkunde No. 13 zu schliessen wäre, das fünfte von sechs Kindern sondern mindestens das achte von neun Kindern seiner Eltern gewesen is, da auch sein Bruder Adriaen in der dort abgedruckten Liste nicht vorkommt.’

Burial of another child of Harman Gerritsz van Rijn (2 May 1604)

Text

St. Pieters
den 11den Mey
de dochter van Harmen Gerytsz bij de Wittepoort

Translation

St. Peters Church
the daughter of Harmen Gerytsz., residing at Wittepoort

Comments

Hofstede de Groot 1906 [Suppl.], p. 1, Urk. 8a: ‘Nach dem Original in “Register vande Personen die binnen Leyden comen te overlyden begonst mitten 7 January 1601 en eynde den 18 September 1604” folio 1x recto, erste Spalte, und folio 1 x ij recto, erste Spalte, hier zum erste Mal veröffentlicht. Vergl. jedoch bereits Vosmaer, zweite Ausgabe S. 16 oben.
Hieraus geht hervor, dass Rembrandt nicht, wie nach Urkunde No. 13 zu schliessen wäre, das fünfte von sechs Kindern sondern mindestens das achte von neun Kindern seiner Eltern gewesen is, da auch sein Bruder Adriaen in der dort abgedruckten Liste nicht vorkommt.’

 

Rembrandt’s father purchased a garden in Oegstgeest at the Lopsen sluice, on Morsweg (26 February 1605)

 

Text
Translation

[Summary from Strauss & Van der Meulen 1979, p. 41, RD 1605/1]
On 26 February 1605, Cornelis Claesz, miller, and Willem Lourisz, a bargeman of the Rotterdam Ferry, acting as guardians of four infant children of the late Pieter Claesz van Medemblik and Maritgen Gerritsdr van Rhijn, record the sale of a garden, located in Oegstgeest, at the Lopsen sluice, on Morsweg, next to the one, belonging to Mr. Lucas Trelcat, to the miller Harmen Gerritsz van Rhijn for the sum of 100 guilders.
On the same day Harmen Gerritsz sold it to Cornelis Pouwelsz against a certificate of indebtness in the summ of 300 guilders of which 100 guilders were paid in cash.

 

 

The burial of another child of Harman Gerritsz. van Rijn (26 July 1609)

Text

Sinte Pieters den 26en Julij 1609
2 Een kint van Harman Gerritsz molen[aer] bij de Wittepoort

Translation

Saint Peter’s Church
2 A child of Harmen Gerritsz, mill[er], at the Wittepoort

 

Receipt for the burial of a child of Harman Gerritsz van Rijn (27 July 1609)

 

Text

ontfangen van ‘t op[enen] van ‘t graf van Harmen Geeryts kint f. 3.-.-

Translation

Received for opening the grave for Harmen Geeryts’ child f 3.-.-

 

Rembrandt’s father purchases property near Zoeterwoude (20 December 1610)

 

Rembrandt’s father placed on inactive list of the Civic Guard (22 February 1611)

Text

Harman Gerrits zoon. Molenaer, geappointeerd. Harman Gerritsz, molenaer, ter vergaderinge versouck gedaen hebbende omme uytte schutterie te sijn ontslagen also (gelijck hij verclaerde) door ‘t affspringen van een mosquet hij sijne handen – hoewel van de quetsure genesen tot hem niet en hadde omme deselve te konnen gebruycken ende zulcx geweer te konnen handelen, hebben de voorn, hooftmans hem bij provisie van de nachtwachten verschoont ende gestelt als geappointeerde op 6 gulden in ‘t jaer, innegaende primo aprilis, mits behoudende zijn geweer.

Translation

Harman Gerritsz., miller, placed on inactive status. [After] Harman Gerritsz., miller, had requested at the meeting to be discharged from the civic guard, because – as he declared – as a result of the misfiring of musket, although he had recoverd from the injury, he was unable to use his hands for this [purpose] and for handling a gun. The aformentioned officers relieved him from night watch for the time being, and placed him on inactive status at 6 guilders per annum, beginning in April, on condition that he retains his gun.

Comments

Strauss & Van der Meulen 1979, p. 46, RD 1611/1: ‘The millers were particularly averse to perform their military service at night because the evening breeze was most favorable for windmill operation.’

 

Rembrandt’s father testifies about a craddle (26 October 1612)

Text

soodanigen kinder wiechgen van witte thienden gebreijt

Translation

The last will of Rembrandt’s parents (14 February 1614)

Rembrandt’s father relieved of the payment of dues for the Civic Guard because one of his sons has become a guardsman (2 May 1617)

Text

Harman Gerritsz van Rijn, molenaer, te kennen gegeven hebbende dat hij ten insicht van sijne verminctheyt was gestelt als geappoincteerde op zes gulden in ‘t jaer met belofte van zoo haest als yemant van sijne sonnen in de schutterie souden sijn getrocken, hij daervan weder souden werden gevrijt ende dat alsnu een van sijne soonen schutter geworden sijnde, versocht daervant ontlast te zijn; zoo hebben de voorn. hooftmans, enige vande hun goede geheuchnisse hebbende van de voorgeroerde belofte ende insicht nemende dat hij de voors. verminctheyt in ‘t oeffenen van sijne wapenen hadde gecregen, ‘t selve sijne versouck geaccordeerd, mits bepalende tot den 1en aprilis lestleden.

Translation

Harman Geritsz van Rijn, miller, indicated that as a result of his mutilation he had been give inacative status at 6 guilders per annum with the promise that – as oon as one of his sons had become a civic guardsman – he would be relieved of it again and that he requests to be relieved of it now as one of his sons has become a civic guardsman. Thus the aformentioned officers, some of whom clearly remember the stated the promise and taking into account that he contracted the said injury whil practising with his weapon, consented to this request on condition that he pay up to last April 1.

Last will of Rembrandt’s parents (16 March 1621)

Text

Op huyden den zestien dach Martij anno 1600 eenentwintich des middachs de clocke omtrent twaelff uyren, compareerden voor mij, Ewout Henricxz. Craen, Notaris publyc, bij den Hove van Hollant op de nominatie der stadt Leyden geadmitteert, ende den naergenomden getugen, d’eersame Harmen Gerytsz. van Rijn, ende d’eerbare Cornelia Willemsdr., man ende wijff, wonende binnen der stadt Leuden, mij notario bekent, d’ voors. Harmen Gerytsz. van den Rijn gesont van lichame gaende en staende, ende d’ voorn. Cornelia Willemsdr. zieckelic van lichame te bedde leggende, doch beyde haerluyder redenen, memorie ende verstant wel machtich ende ten vollen gebruyckende naer allen uytwendigen schijn, dewelcke verclaerden dat zijluyden alsnoch approbeerden ende gestant deden bij desen de testamentaire dispositie die zij voor Sakamon Lenaertsz van der Wuert, Notaris publyc, ende seeckere getugen hebben verleden in date de veertiende februarij anno 1600 veertiend, behoudelic ende mit zulcken verstande nochtans dat Geryt Harmensz. van den Rijn, haerluyder outste (sic) zoon ten opsichte van ‘t accident ‘t welcke hij in zijn handen gecregen heeft, zulcx dat hij hemzelven daermede nyt zo wel als andere en can behelpen, naer ‘t overlijden van de langstlevende van haer comparanten uyt de goederen van d’selve langstlevende genieten zal een lijfpensie van hondert vijfentwintich gulden vrijs gelts sjaers zijn leven lang geduyrende, ingaende ten sterfdage van d’selve langstlevende ende ophoudende mit ‘t overlijden van d’voors. Geryt Harmensz. van den Rijn, welcke jaerlicxe lijfpensie geassigneert ende souffisante goederen, den voorn. haren soon d’ voors. lijfpensie also bij desen prelegaterende …
Harmen Gerritsz. / Neeltgen Willems
Merc gestelt / Merc gestelt
by de hant van / by de hant van
Jacob Jansz. de Haes / Gillis Gillisz. voors.
voors.
E.H. Craen
1621 Nota[riu]s Pub[icus]
S[ub]s[scripsit]

Translation

[Summary from Strauss & Van der Meulen 1979, p. 51, RD 1621/1] On 16 March 1621, the notary Ewout Hendricksz Craen visits the house of Rembrandt’s parents and records that the fater is in good health, the mother ill in bed. Both are sound of mind. They confirm the will drawn 14 February 1614 before the notary Salomon Lenaertsz van der Wuert (see 1614/1) but add the following codicil: Their eldest son, Gerrit Harmensz, whose right hand has become partially disabled due to an accident, shall receive an annual pension of 125 guilders from the estate of the last surviving parent. Should a similar accident befall any of the other children, during their minority, and through no fault of their own, the surviving parent is exhorted to compensate him in like manner. Both parents express the wish to be buried in the family tomb in St. Pieter’s church, near the pulpit. Instructions follow concerning the use of the tomb by their heirs.

 

Residents of the house of Rembrandt’s parents (18 October 1622)

Text

Harmen Gerrits van Rijn
neeltgen Willemsdr} m. en vr.

Gerrit
Machtelt
Cornelis
Willem* [i.m. woont tot Jan Gerritsz, backer aen de Coepoortsgraft, werd aldaer niet verandwoort]
Rembrant
Lysbeth} Kinderen 6

Translation

Harmen Gerrits van Rijn
neeltgen Willemsdr} husband and wife

Gerrit
Machtelt
Cornelis
Willem* [i.m.: woont tot Jan Gerritsz, backer aen de Coepoortsgraft, werd aldaer niet verandwoort]
Rembrant
Lysbeth} 6 children

Comments
No comments available.

The burial of Rembrandt’s father Harmen Gerritsz. van Rijn (28 April 1630)

Text

April 1630
den 27 dito
Harmen Gerritsz bij de Wittepoort

Translation

April 1630
the 27th
Harmen Gerritsz bij de Wittepoort

Comments

Assessment of roll listing the house of Rembrandt’s father (1632)

Text

Weddestech Oostzijde beginnende aen den Rijn suytwaerts
Harman Geritsz, Molenaers huys es getaxeert op (vijff guldens ende thien stuyvers hier) 5 10
elff gulden ende vijf stuy[ver], hier 11 5

Translation

Weddesteech east side beginning at the Rhine in a southward direction
Harman Gerritsz, the miller’s house is assessed (five guilders and ten stuivers here) 5 10
here eleeven guilders and ten stuivers 11 5

The consent of Rembrandt’s mother to his marriage (14 June 1634)

Text

Op huijden den xiiijen Junij xvj C en dertich compareerde voor mij Adriaen Paets nots pub. Mitgaeders voor den getuygen naergenompt d’eerbare Neeltgen willemsdr. van zuijtbrouck wedue ende boedelhoutster van harman gerritsz van Rhijn, burgeresse deser stede, my notario weltbekendt, dewelcke verclaerde vrijwillich geconsenteert ende toegestaen te hebben-zulcx zij consenteert, toestaet, ende overgeeft bij desen-dat d’Eers. Mr. Rembrant Harmansz van Rhijn-schilder haer zoon-hem ten huwelicken state begeven met d’Eerb. Saskia Vuijlenburch, jonge dochter van Lieuwerden in vrieslant. Ende tot dien eijnde zijne huwelicxe geboden ter plaetse daer t behoort ende selve zalle goetvinden, laten gaen ende vercondigen, mitsgaders nae tgeven derzelver wettelicken trouwen ende tot solempnisatie van zyn huwelick voortsvaren. Belovende zij comparante mit adsistentie van Adriaen harmansz van Rhijn, mede daer zoon, ende gecooren voocht in desen, voors. haer ende bewilligen ‘t allen tijden gestant te doen, ende naer te comen, ende doen doen, onder verbant nae rechten daertoe staende. Verclaerende verder bij desen oock te approberen ende gestant te doen, dat heur voors. zoon Mr. Rembrant van Rhijn bij de heeren Commissarissen van d’echtsaken tot Amsterdam zonder vertooch van dit haer consent aengeteijckent es ende geboden gegaen zijn, twelck haer zonderling aengenaem ende bevallende es. Waeromme zy comparante van deswegen de heeren commissarissen bedancktende es, d zelve versouckende ende biddende dit haer vrijwillich consent in zulcker vougen ende waerde te willen aennemen ende houden, off zij aldaer tegenwoordich waer Ende versochte zij comparante bij mij notario hiervan acte in forma gemaeckt ende gelevert te werden om te dienen ende strecken daer ende zoo t behooren zall,
Aldus gedaen ende geschiet, alles ter goeder trouwen ende zonder arch ofte list, ende bij de comparante nae duydel[ijcke] ende perfecte voorlesinge gepasseert ende verleden ten dage, maent ende jaere vers[chreven], ten huyse mijns, notaris, staende aldaer in de Maerssemanssteech, ter presentie van Claes Paets ende Frederick de Quade, schrijvers, inwoonderen deser stede, als getuygen gelooffwaerdich hiertoe beneffens mij, notario, gerqu[uireert]t
dit ‘s Neeltgen Willemsdr. zelffs gestelde merck
C.A. Paedts, 1634
Frederik de Quade, 1634
‘t welck ick affirmere:
Nota[rius] publ[icus]
s[ub]s[cripsi]t
[i.m.sinistro] Hiervan es acte in forma
opgeschreven.

Translation

Today, 14 June 1634, before me, Adriaen Paedts, notary public, and the witnesses mentioned below, appeared the Hon. Neeltgen willemsdr. van zuijtbrouck, widow and legatee of the property of Harman Gerritsz van Rhijn, citizin of this city, well-know to me, the notary, and declared that she has voluntarily given her consents, permits, and does by this [instrument] – for her son, the Hon. Mr. Rembrandt Harmansz van Rhijn, painter to marry the Hon. Saskia v. Uylenburch, a young maiden from Lieuwerden in Vrieslant. And [Rembrandt], who for this purpose has made known and announced his wedding banns at the appropriate place and which meets with his approval, will subsequently proceed with the civil marriage and its solemninzation.
Assisted by her son, Adriaen Harmansz van Rhijn, the guardian chosen for this purpose, the deponent promise to fulfull, live up to, and sustain her consent and permission at all times according to law.
Furthermore, she hereby declares to give her irrevocable consent and approval of her aformentioned son Rembrant van Rhijn’s registration and announcement of his marriage without evidence of her consent with the Commissioners of Marital Affairs in Amsterdam, which pleaser her immensely.
On account of this, the deponent expresses her thanks to the Hon. Commississioners and begs them to treat her voluntary consent with equal weight, as if she were present personally.
And she has requested me, the notary, to draw up and deliver a formal document of this so that it can be used whenever required.
All this was done and transpired in good faith and without malice. Enacted and passed after it had been read clearly and entirely to the deponent, on the day, month and year mentioned above, at my, the notary’s, house, located her in Maerssemanssteech, in the presinhabitants of this city, as reliable witnesses requested herefore apart frome me, the notary. this is the mark made by Neeltgen Willemsdr. herself.
C.A. Paedts, 1634
Frederick de Quade, 1634
what I confirm:
A. Paedts, notary public signed.
[in the upper left margin] this document has been transcribed formally

Comments
No comments available.

 

The last will of Rembrandt’s mother (14 June 1634)

Text
Translation

[Summary] On 14 June 1634, Neeltgen Willemsdr van Zuytbrouck, widow of Harman Garritsz van Rhijn, appeared befote the notary Adriaen Paedts in Leiden. Considering her age, she is in fairly good health, can stand an walk, retains her memory and all her senses and faculties, and has them alle under control, as far as can be judged from outward appearances.
She declares that it is her last will that her son, Adriaen Harmansz van Rhijn, should repay his brothers and sisters at four stated intervals – the first to be one year after her death – the sum of money he had received from her, over and above his share of his father’s estate. There is no document dealing with this matter in her inventory. The son is not required to pay any interest on this and his brothers and sisters are not to be decut anything from his portion on this account, but he must give them as security for it or a mortgage on his house.
The testatrix declares further that should any of her children die before her, and leave children under age, she has appointed guardians for them in a second document. These guardians are to act on the children’s behalf in conjunction with her suriving children who are of age. These guardians are precluded from intervening until the estate has been divided among the heirs. The Chamber of Orphans and all other public officials are excluded from guardianship.

Comments

Strauss & Van der Meulen 1979, p. 110, RD 1634/4: ‘The will was prepared by the notary Adriaen Paedts on the very same day when he wrote out the consent of Rembrandt’s mother to her son’s marriage (see the preceding document). The case provided for in the will regarding Rembrandt’s brother Adriaen did not arise, but his financial relations with his mother are alluded to once more later (see 1640/3).
The “second document” reffered to in the thrid paragraph of the preceding summary of this will exists in the form of an unsigned and updatd draft among the records of the notary Adriaen Paedts.
Becaus this will is related to Rembrandt indirectly, it is only cited in extract.’