Hendrick van Uylenburg archives

Sharing is Caring!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someone

Hendrick van Uylenburg archives

 

The earliest record of Hendrick Gerritsz. Uylenburch residence at Amsterdam (8 March 1628)

Text

Op huyden den 8en marty 1628 compareerde voor mij, Laurens Vergeyl, notaris publyc, ende voor de naegemelde getugen: de eersame Henrick van Ulenburch, coopman tot Amsterdam, als oom ende bloetvoocht van de nagelaten weeskinderen van za. Rombout van Ulenburch, in sijn leven schilder to Dansick, ende vervangende Ibel Haye Fries, weduwe, boedelhoutster ende medevoochdesse over haere kinderen gevonen (=gewonnen) bij de voorn. Rombout van Ulenborch, haeren overleden man ende verclaerde geconstitueert, machtich gemaect ende in sijne stede gestelt te hebben, gelijc hij doe bij desen, Robbrecht van der Burch, procur(eur) voor den Hove van Hollandt, mitsgaders Johan van Kuyck, procu(reur) voor de vierschare der stadt Leyden, fote een van beyden, omme hen te opposeren tegens d’executie ende vercopinge bij Agniesgen Willemsdr van der Vorst, door Jan van Geesdorp, deurwaerder’s Hooffs van Hollant begost, ofte bij allen anderen te beginnen, op de schilderijen het eene genaempt het Oordeel, het derde Moysis, het twede daer Johannes onthooffdinge ‘t water uyt de steen slaet, het vierde en vijffde een Poolsche en Letousche wiltmarct, het seste een groenmarct, ende het sevende een blompoth met 2 naecte kinderkens, alle toebehorende de verss. weduwe ende kinderen van Rombout van Ulenburch ende berustende ten huyse van Sybrandt Fries, geexe(cuteer)de, tot dien eynde alle termijnen van rechten te observeren, sententie te soliciteren, deselve te horen pronunchieren, t’acquiesceren, off daervan te mogen provoceren, bij appel refermatie off anderssins; sulcx de gelegentheyt der saecke vereyschen ende haer goeden raet gedraegen sal, ende wijders in alle t’gunt verss. is ende daeraen cleeft alles te doen ende verrichten wat hij constituant allomme selffs present ende jegenwoordich zijnde soude cunnen ende vermoge te doen.
Belovende, ratificerende, ende approberende mede alle ‘t gunt in den verss. saecke uytten naem van de verss. weeskinderen alrede verrich es, onder gelijc verbant alsvoren, etc., Consenterende etc. Aldus gedaen binnen Leyden ten comptoire vande vern. Jan van Kuyck, staende op de Lange Brugge; ter presentie van d’e. Nicolaus Dedel, professor in de universiteyt alhier, ende Cornelis Willemsz. van Bilderbeec, clerc, als getu(gen) hiertoe beneffens mij notario gerequireert.

Translation

[Summary from Strauss & Van der Meulen 1979, p. 62, RD 1628/2] Today the 8th day of March 1628, before me, Laurens Vergeyl, notary public, and the witnesses mentioned below, appeared the Hon. Henrick van Ulenborch, merchant in Amsterdam, in his capacity as uncle and guardian of the children of the deceaced Rombout van Ulenborch, formerly painter in Gdansk, and also representing his widow, Ibel Haye Fries, legatee of the estate and co-guardian of her children from the marriage with Rombout van Ulenborch herewith empowers the two attorneys, Robbrecht van der Burch and Johan van Kuyck, jointly or singly, to seek compensation for the forced sale instituted by Agniesje Willemsdr van der Vorst, and executed by the marshal Jan van Geesdorp of the following pictures: a “Last Judgement,” “Beheading of John the Baptist,” “Moses Striking the Rock,” and “Poacher’ Markets in Poland and Lithuania,” “A Vegetable Market,” and a “Bouquet of Flowers with Two Naked Children.” All these belong to the widow and children of the deceased Rombout van Ulenborgh and are now in the residence of Sybrant Fries.
(signed) Hendrick van Ulenborch.

Comments

Strauss & Van der Meulen 1979, p.62, RD 1628/2: ‘This document provides evidence of Hendrick Uylenburgh’s presense, and that of his relatives, in Leiden.
Rembrandt might have become acquainted with van Uylenburgh during the latter’s visits to Leiden and this might explain why Rembrandt would lodge later at van Uylenburgh’s house in Amsterdam (cf. 1631/4 and 1632/2)
Hendrick van Uylenburg was born either in Leeuwarden, or in Cracow, where his father, Gerrit Romboutsz van Uylenburgh first resided before moving to Cracow where he became cabinet maker to the king of Poland. There the elder van Uylenburgh died in 1601.
This is the earliest record of van Uylenburgh’s residence in Amsterdam. In a document of 16 September 1653, Hendrick is recorded as being sixty-six years old, pointing to 1587 as the year of his birth.’

 

The burial of a child of Hendrick Uylenburgh in Amsterdam (17 April 1634)

the-burial-of-a-child-of-hendrick-uylenburgh-in-amsterdam-17-april-1634
Text

kerck kynt 17 dito hyndrick uillenburch
Cleyne steen 4.-

Translation
Comments
No comments available.

 

Hendrick Uylenburgh’s inscription in Burchard Grossmann’s album (18 June 1634)

 

Text

Miedelmaet hout staet

Translation
Comments
No comments available.

 

The testament of Hendrick Uylenburgh, according to which he has six children, Gerrit, Sara, Anna, Suzanna, Isaack and Lyntgen (15 July 1634)

the-testament-of-hendrick-uylenburgh-1
the-testament-of-hendrick-uylenburgh-2
Text
Translation
Comments
No comments available.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *